websector.sk

I. Vymedzenie pojmov

 • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa považujú za všeobecné podmienky zhotoviteľa podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktorým je Jakub Halamík, IČO: 53 609 352, so sídlom Vrania 90/16, Žilina, 01014 (ďalej len „zhotoviteľ“). Bankové spojenie na zhotoviteľa je v tvare IBAN: SK8611000000002933257325
 • Zmluvou je dokument uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom o vytvorení webstránky. Zmluva má elektronickú podobu. Podľa povahy veci sa za zmluvu považujú VOP. Zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatvorená momentom doručenia objednávky objednávateľa k zhotoviteľovi a uhradením ceny diela.
 • Špecifikácia webovej stránky (ďalej len “špecifikácia”) sa vzťahuje na grafickú a funkčnú (technickú) špecifikáciu, ktorú si objednávateľ objednal prostredníctvom www.websector.sk a odoslal zhotoviteľovi.
 • Objednávateľom je právnická alebo fyzická osoba uvedená ako objednávateľ v elektronickej objednávke.
 • Odovzdaním a prevzatím internetovej prezentácie od zhotoviteľa k objednávateľovi sa rozumie: a) odovzdanie údajov od webhostingu a Wordpressu (prihlasovacie údaje), v prípade, že si objednávateľ dal zriadiť server prostredníctvom zhotoviteľa a zverejnením webstránky, alebo b) nahraním stránky na WordPress, alebo c) zverejnením webových súborov.

II. Predmet zmluvy

 • Predmetom zmluvy je zhotovenie webstránky na základe špecifikácie, ktorú si zvolí sám objednávateľ prostredníctvom formuláru na www.websector.sk alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie so zhotoviteľom.
 • Webstránka sa považuje za správne vytvorenú, ak je v súlade so špecifikáciami, ktoré zadal sám objednávateľ zhotoviteľovi riadne a včas.
 • Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za webstránku cenu, na ktorej sa v závislosti na náročnosti so zhotoviteľom dohodol.

III. Plnenia a lehoty

 • Uzatvorenie zmluvy o vytvorení webstránky. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje požiadavky na grafické a technické riešenie webstránky. Oznámením požiadaviek sa rozumie elektronická špecifikácia technického, prípadne grafického riešenia, ktoré si objednávateľ dohodne so zhotoviteľom prostredníctvom formuláru na www.websector.sk alebo e-mailovou komunikáciou. Objednávateľ sa zaväzuje do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy odoslať zhotoviteľovi všetky materiály, ktoré požaduje umiestniť v rámci svojej webstránky, t.j. najmä všetky texty, obrázky, logo a podobne.
 • Zhotoviteľ navrhne grafické riešenie webstránky v lehote 3 dní od uzatvorenia zmluvy. Počiatkom počítania lehoty je zaplatenie diela. Objednávateľ je povinný dielo od zhotoviteľa riadne prevziať. Odovzdanie diela je upravené v bode 5, čl. I, týchto obchodných podmienok..
 • Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné materiály potrebné na vytvorenie webstránky. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť podklady na vytvorenie webstránky, ktorých obsah je neetický alebo je v rozpore s platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ dodá dielo s obsahom takých materiálov, ktoré v stanovenej lehote obdržal od objednávateľa. V prípade nečinnosti objednávateľa je webstránka považovaná uplynutím tejto lehoty za riadne zhotovenou podľa zmluvy.
 • Okamihom prevzatia webstránky (nahranie na doménu objednávateľa) alebo márneho uplynutia 14 dňovej lehoty prechádza vlastníctvo diela na objednávateľa a taktiež prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody diela.
 • Objednávateľ je najmä povinný: prevziať objednané dielo, zaplatiť za dielo cenu v dohodnutej lehote splatnosti a nepoškodzovať dobré obchodné meno zhotoviteľa.
 • Zhotoviteľ má právo na dodanie diela v množstve a kvalite podľa požiadaviek objednávateľa v závislosti na dodaných materiáloch od objednávateľa zhotoviteľovi.

IV. Súčinnosť objednávateľa a zhotoviteľa

 • Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi riadnu spoluprácu pri zadávaní kritérií grafického riešenia webstránky, najmä však je povinný poskytnúť všetky podklady na tvorbu webstránky, ako sú texty, grafické podklady, prístupové údaje, fotografie, databázy atď. Podklady prijíma objednávateľ iba v elektronickej podobe.
 • Objednávateľ súhlasom s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí aj s podmienkami a uzatvorením zmluvy o dielo.

V. Cena diela a platobné podmienky

 • Cena diela, resp. cena webstránky, je určená dohodou medzi zhotoviteľom a objednávateľom a pre jej určenie sa berú do úvahy kritéria, ktoré vopred špecifikoval objednávateľ pri uskutočnení objednávky. 
 • Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 100% ceny diela vopred, t.j. najneskôr pri objednaní diela.
 • Zhotoviteľ vystaví po uzatvorení zmluvy alebo po uplynutí 14 dňovej lehoty daňový doklad, faktúru pre objednávateľa.

VI. Zodpovednosť za vady diela

 • Zodpovednosť za vady sa vzťahuje výhradne na funkčnosť webstránky a je dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jej odovzdania od zhotoviteľa objednávateľovi.
 • Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku zásahu tretej osoby do diela po jeho odovzdaní. Objednávateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté v súvislosti so závadami alebo odstávkami servera, kde je dielo umiestnené bez ohľadu na ich pôvod.
 • Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené konaním objednávateľa spočívajúcimi najmä v nesprávnom používaní webstránky, nedodržiavaním VOP alebo neoprávneným zásahom do webstránky priamo objednávateľom alebo treťou osobou.
 • Reklamáciu vád je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po tom, čo ich zistí. Ak zhotoviteľ uzná, že dielo má vady za ktoré tento zodpovedá, je povinný ich odstrániť v primeranej lehote dohodnutej s objednávateľom.

VII. Zodpovednosť za škodu

 • Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú konaním alebo opomenutím konania objednávateľa alebo tretích osôb, najmä nesprávnou obsluhou webstránky, nedostatočným nastavením hesla bezpečnosti, nedodržaním VOP, alebo neoprávneným zásahom do webstránky alebo porušením práv tretích osôb. Zhotoviteľ ďalej neodpovedá na škodu spôsobenou aplikáciou tretích osôb.
 • Zmluvné strany prehlasujú, že celková škoda, ktorá môže vzniknúť z porušenia zmluvy alebo platného ustanovenia právnych predpisov súvisiacich s touto zmluvou, nepresiahne sumu zodpovedajúcu cene diela, webstránky.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 • Odstúpenie od zmluvy je možné len do začatia tvorby diela zhotoviteľom. Tým sa rozumie odoslaním prvého e-mailu zhotoviteľa objednávateľovi.

IX. Práva z duševného vlastníctva a majetkové práva

 • Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený nakladať so všetkými majetkovými právami a právami duševného vlastníctva vzťahujúcimi sa na technické a grafické riešenie webstránky. Zhotoviteľovi hlavne prináležia práva duševného vlastníctva týkajúce sa grafického vzhľadu (dizajn vzhľadu webstránky).
 • Zmluva uzatvorená medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa vzťahuje iba na jednu webstránku. Kopírovanie webstránky na iné doménové meno je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa.

X. Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Zmluvné strany spolu komunikujú najmä elektronicky, prípadne prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (ďalej len “pošta”). Zmluvné strany môžu komunikovať telefonicky alebo ústne, avšak takto uplatnené nároky nemôžu byť považované za riadne uplatnené nároky podľa zmluvy. V pochybnostiach sa má za to, že e-mailová správa bola doručená dňom jej odoslania a poštová zásielka odo dňa jej riadneho doručeniam respektíve uplynutia úložnej doby na pošte.
 • Všetky platby podľa zmluvy budú uhradené na účet zhotoviteľa uvedený v čl. 1 VOP. Platby podľa zmluvy budú považované za správne zaplatené pripísaním sumy na účet oprávnenej strany.
 • Zmluvné vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa riadia VOP. Vo veciach neupravených VOP sa riadia právne vzťahy medzi stranami podľa slovenského právneho poriadku, najmä obchodného zákonníka a Zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že na pre účely zmluvného vzťahu sa považujú všetky informácie, ktoré si strany navzájom vymenili ako dôverné, najmä informácie obchodného tajomstva, zdrojové kódy, know-how alebo dôverné informácie tretích osôb. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú ani nezverejnia dôverné informácie tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
 • Zhotoviteľ je oprávnený používať meno zákazníckeho loga vo svojich prezentáciách, marketingových materiáloch a zoznamoch zákazníkov. Objednávateľ si uvedomuje a súhlasí s tým, že na vytvorených stránkach môže byť uvedený grafický odkaz (logo) na zhotoviteľové stránky.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odoslaním objednávky zhotoviteľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na ich zmluvný vzťah uzatvorený na internetovej stránke www.websector.sk, ktorú prevádzkuje zhotoviteľ, na základe ktorej zhotoviteľ dodá dielo dohodnuté s objednávateľom (ďalej len „zmluva o dielo“) a na všetky vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmluvy a reklamácii diela.

Zmluva a VOP sa riadia ustanoveniami slovenského právneho systému. 

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok.

Žiline, dňa 1.3.2021