websector.sk

Reklamačný poriadok

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa vzťahujú výhradne na funkčnosť webstránky a to 24 mesiacov odo dňa jej odovzdania objednávateľovi. Objednávateľ je povinný nárok zo zodpovednosti za vady funkčnosti webstránky (ďalej len “reklamácie”) bezodkladne uplatniť u zhotoviteľa podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Objednávateľ odoslaním objednávky Zhotoviteľovi potvrdzuje, že bol prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”).
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na službu zakúpenú objednávateľom od zhotoviteľa vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.websector.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 4. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku funkčnosti webstránky pri odovzdaní zhotoviteľom.
 5. Z hľadiska funkčnosti webstránky je dôležité dodržiavať usmernenia, ktoré mu boli spolu s webstránkou písomne odovzdané.
 6. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú konaním alebo opomenutím konania objednávateľa alebo tretích osôb, najmä nesprávnou obsluhou internetovej prezentácie, nedostatočným nastavením hesla bezpečnosti, nedodržaním VOP, alebo neoprávneným zásahom do internetovej prezentácie alebo porušením práv tretích osôb. Zhotoviteľ ďalej neodpovedá na škodu spôsobenou aplikáciou tretích osôb.
 7. Zmluvné strany prehlasujú, že celková škoda, ktorá môže vzniknúť z porušenia zmluvy alebo platného ustanovenia právnych predpisov súvisiacich s touto zmluvou, nepresiahne sumu zodpovedajúcu cene diela, internetovej prezentácie.
 8. Ak webstránka vykazuje vady, má objednávateľ právo uplatniť reklamáciu u zhotoviteľa, a to osobne, písomne poštou alebo e-mailovou správou. Objednávateľ je povinný reklamovať vady diela u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Objednávateľ v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí adresu webstránky a rozsah vád, ako sa vady prejavujú, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu zhotoviteľa. Vzorový reklamačný formulár môže po vyžiadaní zaslať zhotoviteľ objednávateľovi prostredníctvom e-mailu. Formulár môže Kupujúci vyžiadať telefonicky alebo e-mailom. Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty:

E-mail: info@websector.sk

Poštová adresa: Vrania 90/16  010 14 Žilina, Slovenská republika

 1. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
 2. Zhotoviteľ, alebo zhotoviteľom určená osoba, vydá objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie diela vo vhodnej forme zvolenej objednávateľom, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme.
 3. Na základe rozhodnutia objednávateľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je zhotoviteľ alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie. Zhotoviteľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu diela, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na bezplatnú nápravu diela.
 4. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou 
 5. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené objednávateľom pri uplatnení reklamácie.